Fortis België

In België zijn de Fortis-activiteiten, die het volledige scala van bankieren, verzekeren en beleggen omvatten, gebundeld in Fortis België. Het gaat om AG 1824, ASLK-Verzekeringen, Fortis Investments Belgium, ASLK-Bank en Krediet aan de Nijverheid. Met elkaar vormen ze de belangrijkste groep in België op het terrein van de financiële dienstverlening.

Kerncijfers in miljoenen ECU

     

1996

     

1995

 

Verzekering

Bank

Totaal

 

Verzekering

Bank

Totaal

Totale baten

3.450

6.186

9.636

 

3.338

5.412

8.750

Kosten

373

870

1.243

 

360

766

1.126

Operationeel resultaat

297

439

736

 

266

453

719

Totaal activa

16.200

66.346

82.546

 

15.551

69.491

85.042

Totaal beheerd vermogen

14.999

27.482

42.481

 

14.797

27.485

42.282

Medewerkers

4.147

8.912

13.059

 

4.239

8.924

13.163

 

Met de volledige integratie van Metropolitan Bank in Krediet aan de Nijverheid en een voorspoedige voortgang van de integratie van deze laatste in ASLK-Bank, is in het verslagjaar een aantal bepalende stappen gezet op weg naar een verdere versterking van de Fortis-activiteiten in België. Belangrijk was in dat verband ook de totstandkoming van Fortis Investments Belgium, dat in België de vermogensbeheer-activiteiten bundelt en een brug slaat naar dezelfde activiteiten in Nederland en de Verenigde Staten. Ook waren de positieve effecten merkbaar van de verbeteringsprogramma’s die in de verschillende ondernemingen aan de gang zijn.

Begin 1997 zijn besprekingen gestart met de Belgische overheid over uitbreiding van het belang van Fortis in ASLK-Bank en ASLK-Verzekeringen.

Fortis Foundation Belgium

In de begin 1996 opgerichte v.z.w. Fortis Foundation Belgium hebben de Belgische Fortis-bedrijven concreet de solidariteit tot uitdrukking willen brengen in de hulp aan minderbedeelden. Kinderen, jongeren en solidariteit tussen de generaties vormen de categorieën waarop het gemeenschappelijk mecenaat zich richt. In de loop van het jaar is in samenwerking met Fortis-medewerkers in België praktische en financiële steun gegeven aan een groot aantal projecten.

Verzekeringsbedrijf

De twee verzekeringsmaatschappijen van Fortis België, AG 1824 en ASLK-Verzekeringen, hebben elk een eigen positie en marktbenadering.

AG 1824 verkoopt haar producten exclusief via een netwerk van meer dan 2000 onafhankelijke makelaars. Een van de voornaamste doelstellingen is, erkend te worden als de belangrijkste met makelaars samenwerkende verzekeringsmaatschappij in België. AG 1824 is marktleider in groepsverzekeringen en een van de grootste partijen op het gebied van schadeverzekeringen.

ASLK-Verzekeringen is gespecialiseerd in verzekeringsproducten die bijna uitsluitend bestemd zijn voor distributie via het kantorennetwerk van ASLK-Bank. Het gaat om eenvoudige, sterk gestandaardiseerde producten, waarvan de polissen in een aantal gevallen zelfs direct, en met een minimum aan menselijke tussenkomst, aan de balie van de bank worden afgeleverd. ASLK-Verzekeringen is marktleider op het gebied van individuele levens- en pensioenverzekeringen.

Er vindt een verschuiving plaats in de richting van bancassurance, met name voor individuele levensverzekeringen, en het relatieve aandeel van de makelaars daalt licht. Desondanks stijgt de omzet van de makelaars in absolute zin nog door de nog groeiende markt.

Ontwikkelingen AG 1824

1996 was voor AG 1824 een goed jaar. Het technisch resultaat leven nam vooral in groepsverzekeringen verder toe als gevolg van betere sterfteresultaten en een hogere marge. In de sector ongevallen en ziekte behaalde AG 1824 een forse stijging van het technisch resultaat ten opzichte van het uitzonderlijk lage niveau van 1995, vooral dankzij de resultaten in arbeidsongevallen. De resultaten in overige schade daalden evenwel ten opzichte van het zeer goede niveau van 1995, door lagere resultaten in auto- en brandverzekering.

De premie-inkomsten in leven stegen met meer dan 10%. Gerelateerd aan de markt is dat een uitstekend resultaat. In groepsverzekeringen nam het volume toe, ondanks de beperkingen die de loonmatigingsmaatregelen van de overheid (Globaal Plan) oplegden. Ook in individuele levensverzekeringen was een flinke volumegroei te zien. Opvallend is dat de groei vooral de klassieke verzekeringsproducten betrof. De premie-inkomsten uit ongevallen- en ziekteverzekeringen namen toe. Het premie-inkomen uit overige schade stabiliseerde zich, niettegenstaande de daling van het premievolume in de totale autoverzekeringsmarkt.

Door haar partnership met de makelaars heeft AG 1824 in 1996 haar positie versterkt. Tevens heeft zij haar doelstelling om de beste prestatie te leveren op het gebied van kwaliteit, service en snelheid tegen lagere kosten belangrijk dichterbij gebracht.

In dat kader is ook gestart met een plan van prominentere aanwezigheid dichtbij de makelaars. Commerciële centra, voorlopig experimenteel, combineren een sterke ondersteuningsfunctie voor de makelaar met een minimale back-office.

De in 1994 onder de naam Delta gestarte veranderingsprojecten boekten een goede voortgang. Om vast te stellen welke competenties reeds aanwezig en welke nog nodig zijn in de nieuwe, door het veranderingsproces gecreëerde situaties, is een procedure ontwikkeld waarmee ook de interne sollicitatie- en selectieprocessen ondersteund worden. Wie niet voor een functie in de nieuwe organisatie in aanmerking komt, krijgt de gelegenheid om zich – binnen of buiten AG 1824 – opnieuw te bekwamen voor een andere functie.

Het eerste Delta-project dat operationeel werd, is de in 1996 gestarte nieuwe aanpak van de claimafhandeling bij autoverzekeringen AG Team. De snelle toename van de activiteiten bij AG Team weerspiegelt, amper een jaar na de start, de waardering bij cliënt en makelaar. Op basis van voorlopige resultaten is voorzichtig te concluderen dat ook een ander doel, kostenbesparende effecten op de claimsratio, snel in zicht komt.

Voor de eerste maal in haar bestaan heeft AG 1824 begin 1997 een van haar verzekeringsactiviteiten verkocht. Het gaat om ‘De Medische’, een kleine maatschappij met circa 50 medewerkers.

Ontwikkelingen ASLK-Verzekeringen

Bancassurance-specialist ASLK-Verzekeringen sloot het jaar af met groei op alle fronten. Het technisch resultaat leven nam opnieuw toe door betere beleggingsresultaten en kostenbeheersing. Van de levenproducten, veruit het grootste deel van de ASLK-portefeuille, groeide het volume van de moderne financiële levenproducten belangrijk. Ook de ‘klassieke’ producten kenden een fraaie groei, ondanks een groeiende concurrentie.

De sector schadeverzekeringen liet eveneens een gezonde groei zien, met een goed technisch resultaat in brandverzekering en vooral in de in 1995 gesaneerde autoportefeuille. De concurrentie in de autosector is hevig zoals overal in Europa. ASLK-Verzekeringen heeft echter een sterke positie, mede dankzij een geavanceerde automatisering met het oog op een kostenbesparende acceptatie en polisverstrekking.

Bancassurance wint in België steeds meer terrein. In vijf jaar tijd steeg het aandeel op het totaal van de verzekeringen van 5,3% tot 10,7%. Van het totaal aan bancassurance in België neemt ASLK meer dan de helft voor haar rekening. Verdere toename van het volume bij een gelijktijdige stabilisatie van de vaste kosten blijft echter essentieel.

Bankbedrijf

De bankactiviteiten van Fortis België zijn het terrein van ASLK-Bank. ASLK-Bank, oorspronkelijk vooral spaarbank, profileert zich steeds meer als moderne, universele bank met een breed aanbod van diensten voor particulieren, bedrijven en overheidsinstanties. De bank beschikt over een zeer sterke positie op het gebied van sparen en hypothecaire leningen en geldt als een van de voortrekkers van het geautomatiseerde betalingsverkeer. In de tweede helft van 1995 werd Krediet aan de Nijverheid overgenomen, een bank die zich hoofdzakelijk richt op middelgrote en grote ondernemingen.

Ontwikkelingen ASLK-Bank

Voor ASLK-Bank was 1996 in alle opzichten een voortreffelijk jaar, resulterend in een rendement op het eigen vermogen dat vergelijkbaar is met dat van de best presterende Belgische banken (>12%). Dat is te meer opmerkelijk, omdat ASLK-Bank de laatste jaren doelbewust het risicoprofiel heeft verlaagd.

In de loop van het jaar stabiliseerde de rentemarge zich en de bank voerde een terughoudend beleid ten aanzien van het realiseren van meerwaarden. Toch bereikte het resultaat exclusief de voorzieningen voor de euro en het jaar 2000 zelfs een hoger niveau dan dat van 1995. Door de genoemde voorzieningen daalde het operationele resultaat van het Belgische bankbedrijf echter met 3% tot ECU 439 miljoen. Een forse groei van de ontvangen commissie/provisiebaten, vooral door de hogere afzet van verzekeringsproducten, had een positief effect op het resultaat. Het renteresultaat nam absoluut gezien verder toe en bovendien plukte ASLK-Bank de vruchten van de sanering van de kredietportefeuille. Zowel de loonkosten als de algemene beheerskosten zijn goed onder controle; exclusief de voorzieningen voor de euro en het jaar 2000 daalde de lasten/batenverhouding licht tot circa 60%. In de nabije toekomst zullen loon- en algemene beheerskosten niet spectaculair verder dalen. Krediet aan de Nijverheid leverde per saldo een positieve bijdrage aan het resultaat.

Met de verkoop in 1996 van de onroerendgoedactiviteiten in Frankrijk zijn het afstoten van de buitenlandse activiteiten en de sanering van de kredietportefeuille afgerond. Daarmee is een belangrijk onderdeel voltooid van de in 1993 ingezette turnaround-operatie.

In 1996 werd Metropolitan Bank volledig geïntegreerd in Krediet aan de Nijverheid. In de loop van het jaar nam de integratie van Krediet aan de Nijverheid in ASLK-Bank daadwerkelijk een aanvang. Deze verliep dermate voorspoedig dat het tijdschema in positieve zin kon worden aangepast. Uiterlijk eind 1997 zal ook de juridische integratie een feit zijn. Op het niveau van de verkoop aan particulieren wordt een dubbel netwerk gecreëerd van kantoren die duidelijk de merknaam ASLK of Krediet aan de Nijverheid hebben. Op operationeel niveau is een economisch samenwerkingsverband tot stand gekomen. Daarin is een aantal ondersteunende diensten samengebracht die op deze wijze wezenlijke schaalvoordelen kunnen bereiken. Op het niveau van de groot- en kleinzakelijke klanten resulteert de integratie in vergroting van de kritische massa en een betere benutting van de uitstekende contacten van Krediet aan de Nijverheid met deze markt.

De ASLK-kantoren houden zich naast hun bankactiviteiten bezig met bancassurance (met ASLK-verzekeringsproducten). De bancassurance-activiteiten vertonen inmiddels een sterke toename: in drie jaar verdubbelde het volume. Daarnaast is Krediet aan de Nijverheid bezig een ‘assurfinance’-distributienet uit te bouwen van verzekeringsmakelaars die ook bankproducten en -diensten aanbieden. Kantoren van Krediet aan de Nijverheid, die vaak de status van verzekeringstussenpersoon hebben, werken in meerderheid samen met AG 1824.

De informatietechnologie speelt bij de producten en de activiteiten van ASLK al geruime tijd een belangrijke rol. De bank heeft het grootste ‘klassieke’ kantorennet van België en loopt tegelijk voorop in de ontwikkeling van ‘direct banking’. Steeds meer klanten maken gebruik van telefoon, pc of geldautomaat om bankzaken af te wikkelen en het gebruik van elektronische betaalmiddelen neemt snel toe. Anderzijds vragen persoonlijke advisering en cross-selling bij uitstek om aantrekkelijke kantoren met een kwalitatief goede bezetting. Daarom is optimalisatie van het kantorennet een van de speerpunten in de realisatie van de ‘nabijheidsbank’ die ASLK wil zijn. Snel kunnen voorzien in een maximale beschikbaarheid van expertise is daarbij van groot belang. Daarom worden alle kantoren uitgerust met een geautomatiseerd verkoopondersteuningssysteem dat de medewerker aan de balie behulpzaam is bij het vaststellen van de beste oplossingen voor de klant.

Ontwikkelingen Fortis Bank Luxembourg

In 1996, een jaar waarin de strategische herpositionering van de bank centraal stond, zag Fortis Bank Luxembourg (voorheen Banque UCL) kans het resultaat sterk te verhogen. De rentabiliteit over 1996 was uitstekend en het beheerd vermogen groeide sneller dan de markt. Fortis Bank Luxembourg heeft zich in het bijzonder toegelegd op distributieconcepten, gebaseerd op informatietechnologie: direct banking, phone- en fax-banking en bankieren via Internet.

Fortis Investments Belgium

In juni 1996 zijn de meeste beleggingsactiviteiten van de Belgische Fortis-bedrijven samengevoegd in Fortis Investments Belgium (FIB), direct na de start al een van de belangrijkste asset managers van België. FIB geeft samen met Fortis Investments in Nederland en Fortis Advisers in de Verenigde Staten gestalte aan de derde Fortis-activiteit: beleggingen. De gekozen structuur maakt het mogelijk intensief en grensoverschrijdend samen te werken binnen Fortis en tegelijk het vermogensbeheer als een aparte strategische activiteit te profileren. Het belang van de nationale organisatie is vooral dat de aangeboden diensten gericht blijven op de specifieke lokale wensen van de klant.

Ontwikkelingen

Fortis Investments Belgium kon in zijn eerste jaar gebruik maken van het gunstige beursklimaat en de relatief lage rentevoet. Daardoor was er een stijgende vraag naar beleggingsproducten die de gunstige koersontwikkelingen volgen zonder risico van kapitaalverlies. FIB startte een aantal fondsen met kapitaalbescherming, gerealiseerd via vastrentende instrumenten in combinatie met opties en swaps. Ook fondsen met een gegarandeerd eindrendement waren in trek. In totaal startte FIB veertien nieuwe fondsen en compartimenten. Een aantal fondsen presteerde zodanig dat zij door enkele gezaghebbende dagbladen onderscheiden werden voor hun rendement, gerekend over één dan wel drie jaar.

Ook inzake institutioneel beheer was FIB succesvol. Naast de verdere uitbouw van de bestaande portefeuilles werden nieuwe beheermandaten gestart. In de sector van de pensioenfondsen was de meest opmerkelijke gebeurtenis in België de Europese publieke aanbesteding van het beheer van het Belgacom-pensioenfonds. Fortis werd daarbij geselecteerd als beheerder van een deel van het fonds.

Het totaal beheerd vermogen in België nam in 1996 toe met meer dan 5%.

Vooruitzichten

Naar verwachting zal het operationele resultaat van het verzekeringsbedrijf van zowel AG 1824 als ASLK-Verzekeringen zich in 1997 handhaven. Deze resultaten zullen positief beïnvloed worden door de verdere groei in individuele levensverzekeringen, en door de verdere beheersing van kosten en schaderatio’s. Daarentegen mag stagnatie in de verkoop van groepsverzekeringen worden verwacht, voortvloeiend uit een door de overheid opgelegde loonmatiging.

Wat het bankbedrijf betreft, worden in 1997 autonoom vrijwel dezelfde resultaten verwacht als in 1996, ondanks de lage rentevoeten en een verdergaande druk op de commerciële marges.